fb
Több mint 5500 termék online
Ingyenes szállítás, 5 000 Ft felett
Többféle fizetési mód

Általános Szerzõdési Feltételek

2MBEAUTY

Általános Szerződési Feltételek 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a K-Line-Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban Szolgáltató) és a K-Line-Beauty Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Szerződő felek)

 

A jelen ÁSZF 2017. május 1. kezdettel határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

 

Ezúton szeretnénk megkérni potenciális vásárlóinkat, felhasználóinkat, olvassák el figyelmesen jelen általános szerződési feltételeinket (ÁSZF), és ha minden pontjával egyetértenek, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, csak abban az esetben vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk.

 

 

1. Szolgáltatói adatok

 

1.1 Szolgáltató adatai:

 

Cégnév: K- Line-Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 6720 Szeged, Takaréktár utca 4/5.

Levelezési cím: 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 11.

Cégjegyzékszám: cg. 06-09-020648

Bejegyző bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24751669-2-06

Bankszámlaszám: 10918001-00000077-06800006

Számlavezető Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Statisztikai számjele: 24751669-4775-113-06

Telefon: 70/9038889

E-mail cím: ugyfelszolgalat@2mbeauty.com

Szegedi üzlet telephelye: 6720 Szeged, Takaréktár utca 4/5.

Budapesti üzlet telephelye: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26.

Adatvédelmi tisztviselő: Molnár Krisztián

Adatvédelmi tisztviselő email címe: gdpr@klinebeauty.hu

 

1.2 Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Székhely: 9024 Győr, Déry T. u. 11.

E-mail: info@elin.hu
Web: https://elin.hu
Adószám: 14315754-2-08
Nyilvántartási szám: 08-09-016359

 

2. Általános rendelkezések

 

2.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A jelen ÁSZF 2017. május 1-től visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján, a weboldalon közzéteszi.

 

2.2 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik.

 

2.3 A www.2mbeauty.com webáruház Magyarországon működik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Szerződő Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Vevő és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben a Vevő és a Szolgáltató aláveti magát a Szegedi Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

2.4 A megrendeléssel létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

2.5 A szerződés elektronikus úton kötött szerződésnek minősül.

 

 

3. Regisztráció

 

3.1 A Vevő a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

3.2 A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van a Vevőnek, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.3 Regisztráció menete: A webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása kötelező:

 

 • Teljes név
 • Jelszó
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Vállalkozás vagy cég esetén adószám, illetve szakmai bizonyítvány szám

 

 

4. Vásárlás folyamata, rendelés

 

4.1. Megrendelés akkor kerül elfogadásra, ha az a webáruház felületén történik regisztrált felhasználóként csak, és kizárólag akkor, ha minden kötelező mező maradéktalanul ki van töltve.

 

4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát a webáruház fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

4.3. Termék mind regisztrációval, mind regisztráció nélkül a kosárba helyezhető, de a webáruházban történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.

 

4.4. A megvásárolni kívánt termék annak kiválasztását követően a „Kosárba rakom” gombra kattintással helyezhető a kosárba. A kosárba tételt követően a „Kosár” ikonra kattintva a kosár tartalma lezárható, vagy tovább folytatható a rendelés.

 

4.5. A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha arról ez előbbieket követően az ügyfélszolgálat e-mailben visszaigazolást küld, amely egyben a szerződés létrejöttét jelenti.

 

4.6. A rendszer a rendelés megérkezése után egy visszaigazoló e-mailt küld a regisztrációkor megadott e-mail címre. Amennyiben ez nem történik meg a rendeléstől számított 1 órán belül, kérjük, e-mail-ben jelezze a problémáját az ugyfelszolgalat@2mbeauty.com címen.

4.6.1. A rendeléshez tartozó számlát PDF formátumban a regisztrált email címre küldjük ki a csomag feladásakor. A vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy az email cím aktív legyen és tudjon fogadni emailt (pl. ne legyen tele a tárhelye)! Figyelem egyes szolgáltatók a levelünket a SPAM / KÉRETLEN LEVELEK / PROMÓCIÓK mappába irányíthatják!

4.7. A webáruház kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Külföldről való rendelés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a rendelés megkezdése előtt az ugyfelszolgalat@2mbeauty.com e-mail címen. A következő országokba nem vállalunk kiszállítást: Ausztria, Németország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Románia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegro. Ezen országokba keresse viszonteladó partnereinket.

 

4.8. A „Kosár” oldalon kell kiválasztani, hogy hova kéri a termék kiszállítását. Lehetősége van a regisztráció módosításánál újabb szállítási címeket felvenni, vagy egy régebben megadott címet módosítani.

 

4.9. Az esetlegesen tévesen elküldött megrendelés módosítására a kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken, vagy az elektronikus bejelentőlapon keresztül van lehetőség. A rendelések módosítására a rendelés leadásától számított következő munkanap 12:00 óráig van lehetőség. Az ezután leadott módosításokat már nem tudjuk elfogadni.

 

4.10. A Szolgáltató a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) beérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A Szolgáltató jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület a rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően a Szolgáltató kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe tartozik.

 

4.11. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a 2MBEAUTY honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. A Szolgáltatót egyáltalán nem terheli felelősség a 2MBEAUTY honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Szolgáltatónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a 2MBEAUTY honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

4.12. Webáruházunkat rendszeresen frissítjük. Előfordulhat, hogy a megrendelt termék jelenleg nincs raktáron, ilyenkor telefonon értesítjük a Vevőt.

 

 

5. Megvásárolható termékek köre

 

5.1. A megvásárolható termékek listája a felső menüsorban a „Shop” menü alatt található. A „Shop” gombra kattintva a bal oldali menüsorban megjelennek a különböző termék kategóriák. A termék kategóriákon belül a felhasználónak lehetősége van a kívánt termékről a vonatkozó termékleírást elolvasni, illetve lehetősége van azt megvásárolni.

 

 

6. Szállítási és fizetési feltételek

 

6.1. Jelenleg az alábbi fizetési lehetőségeket biztosítja a Szolgáltató

 

6.1.1.Készpénzben, az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vevő a Szolgáltató üzlethelységében (6720 Szeged, Takaréktár utca 4/5.) fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 

6.1.2.Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben, illetve bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor. 

6.1.3 Bankkártyával online: Elfogadott kártyák:

 • VISA dombornyomott kártyák
 • VISA Electron kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)
 • V PAY kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)
 • MasterCard dombornyomott kártyák
 • MasterCard Electronic kártyák, (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)
 • Maestro kártyák (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően)
 • Kizárólag internetes fizetésre kibocsátott kártyák

 

Bővebb információ: ITT.

 

6.1.4. PayPal fizetés.

 

6.2. Postai házhozszállítás esetén:

 

6.2.1. Az www.2mbeauty.com webáruházon történő rendelés esetén a házhozszállítást Magyarország egész területén az Express One Hungary Kft. biztosítja.

 

6.2.2. A házhozszállítást Magyarország teljes területén belül, bármilyen érvényes szállítási címre igényelhet. A hibásan, hiányosan vagy a szállítási címként megjelölt ingatlannak, címnek felhatalmazás nélkül történő megadása esetén a webáruházat semmilyen felelősség, következmény nem terheli, sem a Vevő, sem harmadik személy irányába, minden ilyen irányú igény, következmény és felelősség kizárólagosan a Vevőt terheli. Kérjük, lehetőség szerint olyan szállítási cím kerüljön megadásra, ahol nagy valószínűséggel a Vevő vagy meghatalmazottja tartózkodni fog a szállítás várható időpontjában. A szállítási és számlázási cím eltérő is lehet. A Vevő a megrendelés összes tételét egyben veheti át, vagy a jogszabályi feltételek fennállása esetén a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

 

6.2.3. Átvételkor a megrendelés összegének kifizetése után a Vevő felelőssége a csomagban szereplő tételek futár jelenlétében való ellenőrzése. A megrendelt csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomag(ok) átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. Amennyiben a Vevő a terméket nem személyesen venné át, úgy gondoskodnia kell arról, hogy vagy előzetesen megjelölt meghatalmazottja, vagy az általa megjelölt, átvételre jogosult vegye át a terméket.

 

6.2.4. A csomag átvételét követően a felmerülő hiányosságokról a Vevő kérése esetén a postás (Szállító) jegyzőkönyvet állít ki, majd felveszi a webáruházzal a kapcsolatot. Utólagos reklamációt a hiányzó tételekre vonatkozóan a webáruháznak nem áll módjában elfogadni.

 

6.2.5. A megrendelt és készleten lévő termékekre a webáruház a megrendelés visszaigazolásától számított 4-8 munkanapos kiszállítási határidőt vállal. A határidőbe a megrendelés napja nem számít bele.

 

6.2.6. A Szállító csak munkanapokon, munkaidőben 08:00 és 16:00 óra között végzi a szállítást, hétvégén és ünnepnapokon a Szállító nem teljesít kiszállítást.

 

6.2.7. Amennyiben a Szállító nem találja a megadott címen, úgy írásos értesítőt hagy a helyszínen és további egy alkalommal előre egyeztetett időpontban újra megkísérli a kézbesítést. Ezen értesítőn megtalálható a MPL ügyfélszolgálati telefonszáma, így ezt követően a Vevő az újabb kézbesítési időpontról is egyeztethet. A szállítási költség maximum 2 sikertelen kézbesítés költségét foglalja magában, afölött a Vevőt terheli a további kézbesítések költsége.

Amennyiben a csomag a Vevő hibájából visszaküldésre kerül a Szolgáltatóhoz, a felmerülő költségek a Vásárlót terhelik. 1390 Ft a szállítási és visszaszállítási költség. Ezt a pluszköltséget a Szolgáltató a Vevő következő rendeléséhez számolja hozzá. Ezen szabály érvényes a 14500 Ft feletti rendelőkre is.

 

6.2.8. A megrendelt termékeket az Express One Hungary kft. szállítja ki Magyarország egész területén, az alábbi díjak szerint:

1) bruttó 14500 Ft alatti rendelés esetén a szállítás és az utánvét költsége bruttó 1350 Ft

2) ha a rendelés eléri a bruttó 14500 Ft-ot, akkor a szállítás és az utánvét költsége INGYENES

 

6.2.9. A szállítási költség tartalmazza a csomagolási, szállítási és utánvételi díjat is.

 

6.2.10. A vételár a kiválasztott termék alatt feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA-át) is.

 

6.2.11. A kiszállított árucikk a Szolgáltató tulajdonában marad, amíg a kifizetés teljes egészében meg nem történik.

 

6.2.12. A megrendelt termékek - hétköznaponként 12 óráig beérkezett rendelési igények esetén – várhatóan a megrendelést követő (ideiglenesen) legkésőbb 4-8. munkanapon belül kerülnek kiszállításra. De mindig a visszaigazoló e-mailben feltüntetett időn belül. Hétvégén, ünnep- illetve munkaszüneti napon leadott rendeléskor a termék kiszállítása az ezt követő (ideiglenesen) 5-6. munkanapon történik meg. Abban az esetben, ha a megrendelt termék nem szerepel raktáron, úgy a Vevőt értesítjük a beszerzés és szállítás várható időpontjáról. Több termék együttes megrendelése esetén a Szolgáltató jogosult a termékeket külön-külön is szállítani, de ezért a Vevőnek nem számíthat fel külön költségeket. A Szolgáltatónak kártérítési kötelezettsége csak akkor van, ha szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethető vissza a szállítási késedelem. Nem illeti meg kártérítés azt a Vevőt, ahol a Vevőnél felmerült okból előállt szállítási késedelem keletkezik, valamint vis maior történik. Az előre egyeztetett időpontban a Vevő felelőssége az, hogy a megjelölt helyen átvételre jogosult személy tartózkodjon. Akció esetén mindenféleképpen tájékoztatjuk a Vevőket a házhozszállítás határidejének változásáról.

 

 

7. Elállási Tájékoztató

 

7.1. Elállási jog, átvétel megtagadása

 

Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

 

7.1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vevő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

7.1.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.

 

7.1.3. A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.  Minden esetben ezt előzetesen írásban és telefonon egyezteti a Vevő a Szolgáltatóval.

 

7.1.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőnek a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

7.1.5. Nem illeti meg az elállási jog a Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29 . § (1) bekezdés e, pont)

 

7.1.6. A Szolgáltató az ellenállásról való tudomásszerzést (elállási nyilatkozat kitöltése  és emailben való elküldése az ugyfelszolgalat@2mbeauty.com-ra) követő 14 napon belül köteles eleget tenni a visszatérítési kötelezettségének.

 

7.1.7. A Vevő köteles az árut/árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az alábbi névre, címre: K-Line-Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 11. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vevő a Szolgáltató részére.

 

7.1.8. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

7.1.9. Amennyiben a Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (vagy akár a 7.1.6. pontban mellékelt adatlap segítségével), vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. Postai úton írásban történő elállás esetén a határidők a postára adás időpontjától számítanak. Postai úton történő elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

 

7.1.10. A Vevő elállás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek.

 

7.1.11. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

7.1.12. A Vevő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

7.1.13. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.

 

7.1.14. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla egy példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével az egyedi adásvételi szerződést megszünteti, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

 

 

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

8.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a K-Line-Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hibaközlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a K-Line-Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

A Ptk. szerinti fogyasztói szerződésekre áll ez a vélelem szavatosság esetén, így a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály. Ahhoz ugyanis, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén a fogyasztónak nem minősülő vevő sikeresen érvényesíthesse a szavatossági jogait, bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítéskor megvolt.

 

 

8.2. Termékszavatosság

 

8.2.1. Felhívjuk a figyelmét, hogy a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

 

8.2.2. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő - választása szerint - az 8.1.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

8.2.3. Tájékoztatjuk, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

8.2.4. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

8.2.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

8.2.6. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8.2.7. Termékszavatossági igény nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.

 

 

8.3. Jótállás

 

8.3.1.Tájékoztatjuk Vevőinket, hogy a webáruházban megvásárolható 10.000 Ft feletti termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglalt jótállást biztosítunk.

 

8.3.2. Garancia papírt adunk minden 10.000 Ft feletti termékre, amely 12 hónapig érvényes, kivéve, ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt határoz meg. A garanciát csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza.

 

8.3.3. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevő a jótállásból fakadó jogok az 8.1. és a 8.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

8.3.4. A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.- ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 

8.3.5. Jótállási igény nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.

 

 

9. Vegyes rendelkezések

 

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

9.4. Szolgáltató és a Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Vevő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

 

10. Panaszkezelés rendje

 

10.1. A weboldal célja, hogy a Vevőink valamennyi igényét és célját megfelelő minőségben és hatékonysággal teljesítse. Szolgáltató törekszik arra, hogy a weboldalon történő vásárlást a jelen ÁSZF-nek megfelelően teljesítse. Amennyiben a Vevőnek mégis valamilyen panasza van az Őt érintő megállapodással, vagy a weboldalon nyújtott szolgáltatással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban meghatározott e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti.

 

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek.

 

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

10.4. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.

 

10.5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogutódjához, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz is:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ügyfélszolgálati Információs Iroda, 1011 Budapest, Fő u. 44-50., ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu

 

10.6. Békéltető testülethez fordulás: A termékek/szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A Csongrád Megyei Békéltető Testület elérhetőségei: 6721 Szeged, Párizsi kft. 8-12. E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu Fax: (62) 426-149 Telefon: (62) 554-250/118 mellék

Békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségek az alábbi linken tudja elérni: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/11069

 

10.7. Tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a Szolgáltató képviselője garantálja a személyes megjelentését, illetve együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban.

10.8. Békéltető testületek megyei elérhetőségei

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület


Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

10.9. Járáshivatalok elérhetőségei

http://www.jarasihivatalok.hu

10.10. Online Vitarendezési platform (ODR)

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

 

11. Szerzői jogok

 

11.1. Azzal, hogy a Vevő belép a www.2mbeauty.com oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a webáruháznak és a honlapnak.

 

11.2. Az áruházban található tartalom a K-Line- Beauty Kft. szellemi tulajdona.

 

11.3. Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 

11.4. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

11.5. A www.2mbeauty.com oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

 

11.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

 

12. Vonatkozó jogszabályok

 

12.1. Magyarország Alaptörvénye

 

12.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

12.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

 

12.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

 

12.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

 

12.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

 

12.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet.

 

12.8. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

 

12.9. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

 

 

13. Egyéb feltételek13.1.A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.


13.2. A Szolgáltató a Vevők által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vevők adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató a Vevők adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelmi szabályok elérhetőek a vállalkozás alsó felületén található Adatvédelmi szabályokra kattintva.

 

13.3. A weboldalon található képeken megjelenő színek eltérhetnek a valóságtól, a kijelző beállításaitól függően. Ezekért az eltérésekért felelősséget nem vállalunk.

 

13.4. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

 

 

14. Személyes vásárlás

 

14.1. A Webáruházban megtalálható termékek a Webáruházon kívül is megvásárolhatók az alábbi módon:

 

Személyesen, a 2MBEAUTY szegedi és budapesti üzleteiben:

 

 • 2MBEAUTY Budapest szaküzlet: 1056, Budapest, Belgrád rkp. 26. Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 08:00 - 17:00, Szombat: 9:00-13:00, Telefon 70/708-88-08

 

 • 2MBEAUTY Szeged szaküzlet: 6720, Szeged, Takaréktár utca 4/5. Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8:00-17:00, Szombat: 9:00-13:00, Telefon (62) 429 966, 70/903-88-86

 

Termékek a forgalmazó boltjában, a 2MBEAUTY üzleteiben személyesen, szállítási és csomagolási költségtől mentesen is megvásárolhatók.

 


AZ ÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE

Cég neve:

K- Line- Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:

6720 Szeged, Takaréktár utca 4/5.

Nyilvántartó bíróság:

Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

06-09-020648

Adószám:

24751669-2-06

Ügyfélszolgálat:

+3670/9038889

 

 

Email:

ugyfelszolgalat@2mbeauty.com